Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie, gdy złożony będzie wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Wniosek musi spełniać warunki jakie są postawione dla pisma procesowego. Powinien mieć oznaczenie komornika, wierzyciela, dłużnika, datę i miejsce jego sporządzenia. Wniosek należy podpisać własnoręcznie.

Aby łatwiej było identyfikować dłużnika warto będzie podać jak najwięcej danych identyfikujących. Jeśli wierzycielem jest osoba prawna do wniosku będzie trzeba dołączyć także dokument poświadczający prawo do reprezentowania. Postępowanie egzekucyjne w całości jest regulowane przez Kodeks Postępowania Cywilnego w artykułach 758-1088.

Jeśli chcemy dochodzić roszczeń przez komornika wierzyciel do swojego wniosku o wszczęcie egzekucji powinien dołączyć również oryginał tytułu egzekucyjnego z dołączoną na nim również klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być orzeczenie sądu. Referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem. Dokładnie jakie mogą być tytułu wykonalności można sprawić w artykule 777 kodeksu postępowania cywilnego

Wierzyciel ma do dyspozycji wszystkie metody egzekucji jakie są regulowane w kodeksie postępowania cywilnego a więc będą to następujące możliwości: egzekucję z ruchomości, z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności (np. emerytury), innych praw majątkowych (np. udziałów w spółce). Wierzyciel ma również możliwość wskazać we wniosku majątek dłużnika albo tez zlecić poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika. Poszukiwanie takiego majątku przez komornika będzie się jednak wiązało z dodatkowymi kosztami jakie będzie trzeba ponosić.

Wniosek do komornika

Co powinno znajdować się we wniosku o wszczęcie egzekucji?

W przypadku, gdy chce się samodzielnie wskazać majątek dłużnika we wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien określić następujące kwestie:

- dokładnie określić ruchomości i wskazać miejsce ich położenia w dokładny sposób

- podać numer rachunku bankowego i nazwę banku dłużnika

- wskazać nazwę i siedzibę zakładu pracy dłużnika albo tez miejsce, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

- jeśli będzie dochodziło do egzekucji z wierzytelności należy podawać nazwę oraz adres dłużników, jeśli np. będzie to emerytura to koniecznie trzeba podać odpowiednie oddział ZUS.

- przy egzekucji z innych praw majątkowych należy wskazywać nazwę, siedzibę spółki gdzie dłużnik ma udziały, sad rejestrowy właściwy dla tej spółki

- podać trzeba dokładny adres nieruchomości jaka będzie należeć do dłużnika razem z księgą wieczystą.

Wierzyciel jest zobowiązany do wpłaty komornikowi zaliczki na te czynności. W miarę podejmowania przez komornika dalszych czynności będzie obowiązany do tego, by uiszczać na żądanie komornika dalszych zaliczek, które przeznaczone będą na pokrywanie kosztów, które będą związane z tym jakie czynności będą podejmowane. Komornik nie podejmuje czynności dopóki nie będzie wpłacona na jego rzecz zaliczka. Uchybienie terminu na wpłatę zaliczki wiąże się z tym, że następuje zwrot wniosku.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać