​Choć zjawisko mobbingu w Polsce jest coraz mocniej piętnowane, to niestety zjawiska prześladowań w miejscu pracy wciąż występują. Co gorsza, ofiary mobberów często nie podejmują walki o swoje prawa i nie pociągają do odpowiedzialności swoich oprawców. To oczywiście błąd, gdyż przemilczenie problemu mobbingu nie rozwiąże tego rodzaju problemu. Ponadto, osoby dopuszczające się tak nagannych zachowań nie ponoszą za nie konsekwencji. A te mogą być naprawdę dotkliwe. Co grozi za mobbing?

W Polsce mobbing definiuje 94 § 2. kodeksu pracy. Według jego zapisów, za mobbing uważa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź na jego zastraszaniu. Tego rodzaju praktyki mają mieć na celu obniżyć ocenę przydatności zawodowej u osoby prześladowanej, poniżyć ją, ośmieszyć, odizolować lub nawet wykluczyć z zespołu współpracowników. Mobberem może być nie tylko pracodawca bądź osoba znajdująca się wyżej w hierarchii firmy, ale także ktoś będący na tym samym szczeblu co ofiara.

Dlaczego prześladowani pracownicy nie walczą o swoje prawa?

Wiele ofiar mobbingu nawet nie zaczyna walki o swoje prawa, gdyż od razu zderzają się z tym, jak trudny do udowodnienia jest mobbing. Przede wszystkim, spełnione muszą zostać wszystkie przesłanki tego zjawiska, tzn. uporczywość, długotrwałość, skierowanie przeciwko konkretnemu pracownikowi bądź dotyczące tego pracownika, znamiona nękania lub zastraszania, a także wystąpienie skutku w postaci zaniżonej samooceny przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia, odizolowania od reszty współpracowników lub nawet wykluczenia. Udowodnienie wszystkich tych przesłanek jest sporym wyzwaniem, tym bardziej, że mobberzy działają bardzo sprytnie i rzadko pozostawiają ślady swojego działania. Do tego niezbędne jest zdobycie poświadczeń od świadków. To również nie należy do zadań łatwych.

Co grozi za mobbing?

Warto wiedzieć, że będąc ofiarą mobbingu nie należy od razu się poddawać. Mimo trudności w udowodnieniu winy prześladowcy, gra jest warta świeczki. Po pierwsze – mobber będzie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny, a konsekwencje jego działań mogą być naprawdę poważne. Za mobbing odpowiada zawsze pracodawca, nawet jeśli nie wiedział, że w jego firmie tego rodzaju sytuacje miały miejsce. Z racji tego ma on prawo, czy nawet obowiązek ukarać pracownika stosującego prześladowania w odpowiedni sposób, np. przez zmianę stanowiska, nakładając na niego odpowiedzialność materialną, obniżając jego pensję, pozbawić go różnych benefitów wynikających ze stanowiska.

Karą za mobbing może być też grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. Tu jednak istotne jest, by prześladowanie przyjęło postać przestępstwa. W każdej innej sytuacji czyn ten podlega pod przepisy kodeksu cywilnego i według jego trybów jest rozpatrywany.

Jak zostało wspomniane, pracodawca odpowiada za to, że w jego firmie doszło do mobbingu. Oznacza to jednocześnie, że ma on obowiązek przeciwdziałać tego rodzaju zjawiskom. Ofiara mobbingu może na drodze cywilnej ubiega się o odszkodowanie, zarówno od mobbera, jak i od firmy, w której razem z prześladowcą pracowała.

Jak działać?

Przede wszystkim konsekwentnie. Zbierać wszelki materiał dowodowy i zadbać o zeznania świadków. Na pewno przyda się odpowiednie wsparcie prawne. Pomoc w sprawach związanych z mobbingiem oferuje m.in. https://www.kancelariasobota.pl/. Konsultacja z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym pozwoli określić kierunek działań oraz oszacować, czy dany przypadek faktycznie kwalifikuje się pod mobbing wedle obowiązujących przepisów. Walka z mobberem nie będzie na pewno łatwa, ale w każdym przypadku jest potrzebna.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać